Regulamin

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatora, dostępny pod adresem: www.napieramy.pl/regulamin

Operator – podmiot świadczący usługę dostępu do Serwisu znajdującego się pod adresem www.napieramy.pl, to jest firma HRMAX MEDIA Ltd, zarejestrowana w Anglii i Walii, o numerze firmy: 08937303, adres rejestrowy: 20-22 Wenlock Road, N1 7GU London, United Kingdom.

Serwis – portal internetowy Napieramy.pl dostępny pod adresem: www.napieramy.pl; jedynym właścicielem Serwisu jest Operator.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora, za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Konto – dokument elektroniczny, który powstaje na skutek wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, zaakceptowanie Regulaminu, a następnie aktywowanie Konta poprzez kliknięcie aktywacyjnego przesłanego na podany przez Użytkownika adres e-mail. Posiadanie Konta jest warunkiem koniecznym umożliwiającym Użytkownikowi korzystanie z dostępnych dla danego Użytkownika funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności zamieszczanie i publikowanie własnych materiałów w Serwisie.

Profil – miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik na zasadach określonych w Regulaminie, dobrowolnie zamieszcza informacje o osobie, które następnie dostępne są dla innych Użytkowników Serwisu.

 

2. Postanowienia ogólne

2.1 Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. W przypadku braku akceptacji jakiejkolwiek części Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać korzystanie z Serwisu.

2.2 Podczas rejestracji Użytkownik zostanie wyraźnie poproszony o akceptację postanowień Regulaminu. Nie jest możliwa rejestracja Konta bez akceptacji Regulaminu w całości.

2.3 Serwis używa plików cookies. Korzystając z Serwisu i akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik zgadza się na użycie przez Serwis plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem: napieramy.pl/polityka-prywatnosci/

 

3. Licencja na korzystanie z Serwisu

3.1 Operator udziela Użytkownikowi ograniczonej licencji zezwalającej na dostęp do stron Serwisu przy pomocy przeglądarki internetowej w zakresie użytku osobistego. Użytkownikowi nie wolno modyfikować, zwielokratniać, kopiować ani publicznie wystawiać jakiejkolwiek części Serwisu bez wyraźnej, pisemnej zgody Operatora. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Serwisu w celach komercyjnych lub biznesowych.

 

4. Rejestracja i Konto Użytkownika

4.1 Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem: http://napieramy.pl/rejestracja/ lub na skorzystaniu z mechanizmu autoryzacji dostarczonego przez serwis Facebook.com (w przypadku posiadania Konta w portalu Facebook.com). W przypadku rejestracji Konta przy pomocy formularza, należy potwierdzić rejestrację klikając w link aktywacyjny wysłany na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

4.2 Pierwsze zalogowanie przy pomocy mechanizmu autoryzacji portalu Facebook.com jest równoważne z zarejestrowaniem Konta w Serwisie.

4.3 W procesie rejestracji Konta wymagane są: login, adres e-mail oraz hasło. Dane te należy wprowadzić w polach formularza do tego przeznaczonych. Użytkownik zostanie również poproszony o potwierdzenie, że przeczytał Regulamin i akceptuje jego postanowienia.

4.4 Użytkownik zobowiązuje się podczas rejestracji do podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich.

4.5 Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

4.6 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie w formularzu rejestracyjnym danych, jak również za wybór loginu oraz hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem loginu i hasła.

4.7 Rejestracja Konta Użytkownika w Serwisie jest możliwa wyłącznie wobec Użytkownika, który:

a) ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) zapewnia i oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go w całości,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności oraz na prezentację informacji jawnych w jego Profilu,
d) potwierdza, że dane wpisane w formularzu rejestracyjnym są autentyczne,
e) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany przez siebie podczas rejestracji adres e-mail komunikatów systemowych, powiadomień o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach Serwisu.

4.8 Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

4.9 Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

4.10 Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy swoje hasło dostępu do Konta.

4.11 Użytkownik zobowiązuje się natychmiast powiadomić Operatora w przypadku posiadania wiedzy na temat nieautoryzowanego dostępu do Konta Użytkownika bądź ujawnienia hasła osobom trzecim.

4.12 Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelką aktywność w Serwisie wynikającą z niedochowania w tajemnicy swojego hasła oraz może ponieść odpowiedzialność za wszelkie straty wynikające z nieuprawnionego dostępu do Konta.

4.13 Na żądanie Użytkownika Operator usuwa jego Konto z Serwisu. Usunięcie Konta nie powoduje usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie.

5. Zasady korzystania z Serwisu

5.1 Niedozwolone jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań w ramach Serwisu, których celem jest lub mogłoby być utrudnienie, destabilizacja funkcjonowania Serwisu bądź korzystanie z jego funkcjonalności.

5.2 Niedozwolone jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań w ramach Serwisu, których celem jest lub mogłoby być naruszenie obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów.

5.3 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w ramach Serwisu, w tym za wszelkie treści jakie zamieszcza w Serwisie.

5.4 Niedozwolone jest przeprowadzanie systematycznego lub zautomatyzowanego kolekcjonowania danych w obrębie Serwisu bez pisemnej zgody Operatora.

5.5 Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

6. Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu

6.1 Użytkownik ma w ramach Serwisu możliwość korzystania z następujących funkcjonalności:

a) zamieszczanie informacji o sobie oraz zdjęcia w swoim Profilu,
b) zamieszczenie linków do wybranych stron internetowych zawierających filmy wideo wraz z tytułem oraz opcjonalnie z krótkim podpisem,
c) zamieszczanie zdjęć w Serwisie wraz z tytułem oraz opcjonalnie z krótkim podpisem,
d) głosowanie na zamieszczone w Serwisie materiały,
e) pisanie komentarzy do zamieszczonych materiałów.

6.2 Rejestracja, tworzenie Profilu oraz korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla wszystkich Użytkowników rejestrujących się w Serwisie. Operator zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych Usług, przy czym o wprowadzeniu odpłatności Operator poinformuje Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

6.3 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności uzasadniania takiej zmiany.

7. Licencja

7.1 Użytkownik oświadcza, że jest jedynym autorem wszelkich przesyłanych materiałów oraz że ogół majątkowych i osobistych praw autorskich do tych materiałów przysługuje wyłącznie jemu.

7.2 Użytkownik oświadcza, że przesyłane przez niego materiały są wolne od wad prawnych oraz że nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich ani innych podmiotów. W razie ewentualnych roszczeń wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.

7.3 Użytkownik oświadcza, że uzyskał zgodę osób utrwalonych w przesyłanych przez siebie materiałach na wykorzystanie ich wizerunków w zakresie odpowiadającym licencji, o której mowa w 7.4.

7.4 Wraz z zamieszczeniem materiału w Serwisie Użytkownik udziela Operatorowi na czas nieokreślony, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, nieodwołalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie, odtwarzanie, kopiowanie, przetwarzanie, utrwalanie, rozpowszechnianie, publiczne wystawianie i tłumaczenie materiałów zamieszczonych przez Użytkownika na wszelkich polach eksploatacji, za pośrednictwem wszelkich mediów obecnie istniejących oraz mających powstać w przyszłości, także w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych.

7.5 Użytkownik udziela Operatorowi prawa do udzielania dalszych licencji na korzystanie z zamieszczanych przez niego materiałów w zakresie opisanym w punkcie 7.4.

7.6 Użytkownik udziela Operatorowi prawa do podjęcia stosownych działań prawnych w tym wszczęcia postępowania sądowego w przypadku naruszenia praw opisanych w sekcji 7.4.

7.7 Operator zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia, ukrycia lub modyfikacji materiału użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Materiały Użytkownika

8.1 Wszelkie materiały zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw osób trzecich. W szczególności materiały Użytkownika nie mogą zawierać:

a) wypowiedzi wulgarnych i obraźliwych,
b) treści naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa innych Użytkowników Serwisu,
c) treści naruszających zasady dobrego wychowania i etykiety (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uważanych za obraźliwe),
d) treści propagujących przemoc, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne,
e) treści naruszających prawa związane z ochroną praw autorskich, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
f) treści o charakterze pornograficznym,
g) treści zawierające spam.

8.2 Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie odnośników do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w punkcie 8.1.

8.3 Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Operatora bądź innych osób lub podmiotów trzecich.

8.4 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane w Serwisie materiały, komentarze oraz nazwy Użytkownika jak również za ich charakter.

8.5 W uzasadnionych przypadkach Operator zastrzega sobie możliwość usunięcia materiału zamieszczonego przez Użytkownika wraz ze wszystkimi komentarzami, w szczególności jeżeli materiał ten narusza postanowienia Regulaminu.

8.6 Operator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

8.7 W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://napieramy.pl/kontakt/ lub poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@napieramy.pl

8.8 W treści zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 8.7 powyżej należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać treści, których zgłoszenie ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu.

9. Odpowiedzialność

9.1 Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu:

a) nie ograniczy ani nie wyłączy odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem,
b) nie ograniczy ani nie wyłączy odpowiedzialności za oszustwo lub wprowadzenie w błąd,
c) nie ograniczy ani nie wyłączy odpowiedzialności w sposób wykraczający poza obowiązujące prawo.

9.2 Operator zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność, problemy techniczne, przerwy, zakłócenia lub ograniczenia spowodowane działaniem siły wyższej lub nieuprawnionym działaniem osób trzecich, które uniemożliwiłyby Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

9.3 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki działań lub zaniechań innego podmiotu, któremu świadomie bądź nieświadomie umożliwił korzystanie z Serwisu, jak również za skutki działań lub zaniechań własnych w ramach Serwisu.

9.4 Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty po stronie Użytkownika, które wynikałyby z korzystania z Serwisu.

9.5 Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty biznesowe po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę lub uszczerbek na zyskach, przychodach, produkcji, oczekiwanych oszczędnościach, szansach biznesowych i reputacji.

9.6 Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie jakichkolwiek danych, oprogramowania lub sprzętu po stronie Użytkownika.

9.7 Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść ani formę reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie.

9.8 Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę treści zamieszczonej przez Użytkownika spowodowaną awarią techniczną lub innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Operatora. Serwis nie służy do archiwizowania treści. W przypadku treści mających dla Użytkownika znaczenie bądź wartość, treści te powinny być przechowywane przez Użytkownika w innym bezpiecznym miejscu, niezależnie od zamieszczenia ich w Serwisie.

9.9 Operator zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług jak również przeniesienia praw do Serwisu na podmiot trzeci w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny. W miarę możliwości Operator będzie informował Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu lub niedogodnościach, które mogłyby wówczas wystąpić.

9.10 Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników w Serwisie. Treści zamieszczane przez Użytkowników nie stanowią poglądów ani opinii Operatora. Operator nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego zamieszczanych przez Użytkowników materiałów podejmowane są przez Operatora dopiero wraz z otrzymaniem prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, o którym mowa w 8.7.

9.11 Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który zamieścił w Serwisie sporne zdjęcie lub wizerunek.

9.12 Operator nie gwarantuje, że publikowane w ramach Serwisu informacje są kompletne, zgodne z prawdą, aktualne i rzetelne, w szczególności dotyczy to treści zamieszczanych przez Użytkowników.

9.13 Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, gdy nie nastąpiło na nie logowanie przez okres co najmniej 6 miesięcy.

10. Złamanie postanowień Regulaminu

10.1 W przypadku stwierdzenia przez Operatora naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Operator zastrzega sobie możliwość podjęcia następujących działań wobec Użytkownika:

a) wysłanie upomnienia na podany podczas rejestracji adres e-mail,

b) czasowe zawieszenie dostępu do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu,

c) trwałe zawieszenie dostępu do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu,

d) zablokowanie dostępu do Serwisu dla urządzeń korzystających z numeru IP Użytkownika,

e) podjęcie działań prawnych wobec Użytkownika,

f) zawieszenie lub całkowite usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu.

10.2 W przypadku zawieszenia lub zablokowania dostępu do Serwisu, Użytkownikowi nie wolno podejmować żadnych działań mających na celu ominięcie blokady, w szczególności poprzez utworzenie lub korzystanie z innego Konta Użytkownika.

11. Dane Operatora

Właścicielem i operatorem Serwisu jest:

HRMAX MEDIA Limited
20-22 Wenlock Road
N1 7GU London
United Kingdom
kontakt@hrmax.pl
Firma zarejestrowana jest w Anglii i Walii, numer firmy: 08937303

12. Przepisy końcowe

12.1 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 18 stycznia 2016 r.

12.2 Operator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich w ramach Serwisu.

12.3 Użytkownik przy pierwszym zalogowaniu w Serwisie po chwili wejścia w życie zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o takich zmianach. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika, Użytkownik traci możliwość dalszego korzystania ze swojego Konta.

12.4 Operator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji Serwisu oraz jego Usług, jak również prawo do jego likwidacji bez konieczności uzasadniania przyczyny.

12.5 Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującym prawem Wielkiej Brytanii. Wszelkie spory na tle postanowień niniejszego Regulaminu będą podlegały niewyłącznej jurysdykcji sądów Wielkiej Brytanii.